ภาพพิธีมอบโล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ รางวัลต่างๆ วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 86

ภาพพิธีมอบโล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ รางวัลต่างๆ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 86 และการแสดงปาฐกถาทางวิชาการ โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “ความสมดุลในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศและการกระจายอำนาจให้แก่คณะในระดับมหาวิทยาลัย” เพิ่มเติม

Better Education and Skillful Teaching (BEST)

Teachers play an important role in creating learning for students. As a university aiming for excellence in teaching and learning, Thammasat university dedicates to development of teaching skill and learning mindset for its faculty members. The following services are implemented using this professional learning community platform: Better Education and Skillful Teaching (BEST)

  • Teacher development workshop: registration/checking-in/evaluation
  • Teacher portfolio: record keeping for past workshop attendance
  • Teaching resource: media related new learning and teaching model development
  • Scholarship and funding sources: news, announcement and application channels for scholarship and funding for faculty development programs