ภาพพิธีมอบโล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ รางวัลต่างๆ วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 86

ภาพพิธีมอบโล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ รางวัลต่างๆ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 86 และการแสดงปาฐกถาทางวิชาการ โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “ความสมดุลในการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศและการกระจายอำนาจให้แก่คณะในระดับมหาวิทยาลัย”