การขับเคลื่อนการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Service Learning ของมหาวิทยาลัย


Description

การชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Service Learning เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการกำหนดรูปแบบหลัก ที่สามารถนำมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และร่วมกำหนดแนวทาง/วิธีการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับรายวิชาต่างๆได้อย่างเหมาะสม

Outcome

ฝ่ายวิชาการขอเสนอแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินการสู่เป้าหมาย 3 ประการ คือ
1) ทุกชั้นปีของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมีการสอนแบบ Active Learning อย่างน้อย 1 วิชา
2) อาจารย์ทุกท่านต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อย่างน้อย 1 วิชาต่อปีในกรณีที่จะยกเว้นให้นำเสนอขออนุมัติอธิการบดี
3) ทุกหลักสูตรต้องมีการพานักศึกษาไปบริการสังคม ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Service Learning อย่างน้อย 1 วิชา

Training period: 17 Oct 2019 08:30 - 17 Oct 2019 12:00
Place: ห้อง SC2052 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต
Application period: 19 Sep 2019 09:48 - 16 Oct 2019 11:59

Confirming your registration

Are you sure to register "การขับเคลื่อนการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Service Learning ของมหาวิทยาลัย" course ?

Confirming to cancel your application

Are you sure to unregister "การขับเคลื่อนการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Service Learning ของมหาวิทยาลัย" course ?