การออกแบบรายวิชาแบบ Blended Learning และ Flipped Classroom


Description

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การออกแบบรายวิชาแบบ Blended Learning และ Flipped Classroom” วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 สถานที่: ห้องสัมมนา 201 ชั้น 2 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 9.00 - 9.30 Registration 9.30 - 10.45 Blended learning and Flipped Classroom Examples of Introduction VDO and COntent VDO 10.45 - 11.00 Fundamental of Instructional Design 10.45 - 11.00 Break 11.00 - 12.00 Online Interactive Activities 12.00 - 13.00 Lunch 13.00 - 16.30 Assessment and evaluation

Training period: 05 Aug 2020 08:30 - 05 Aug 2020 04:30
Place: องสัมมนา 201 ชั้น 2 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
Application period: 21 Jul 2020 09:51 - 04 Aug 2020 11:59

Confirming your registration

Are you sure to register "การออกแบบรายวิชาแบบ Blended Learning และ Flipped Classroom" course ?

Confirming to cancel your application

Are you sure to unregister "การออกแบบรายวิชาแบบ Blended Learning และ Flipped Classroom" course ?