โครงการอบรม VDO on Demand Self Learning


Description

โครงการอบรม VDO on Demand Self Learning วันที่ 29 กค. 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. 8:30 – 9.00 ลงทะเบียน 9:00 – 12.00 อบรม VDO on Demand Self Learning 12:00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13:00 – 16.00 อบรม VDO on Demand Self Learning (ต่อ) 16:00 - 16.30 Reflection 16:30 ปิดประชุม

Training period: 29 Jul 2020 08:30 - 29 Jul 2020 04:30
Place: ห้อง บร.1-208 อาคารบรรยายรวม 1 ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต
Application period: 14 Jul 2020 03:54 - 28 Jul 2020 11:59

Confirming your registration

Are you sure to register "โครงการอบรม VDO on Demand Self Learning" course ?

Confirming to cancel your application

Are you sure to unregister "โครงการอบรม VDO on Demand Self Learning" course ?