โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Team และ การออกแบบการเรียนรู้ในจัดการเรียนการสอนออนไลน์


Description

โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Team และ การออกแบบการเรียนรู้ในจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Active Learning Designing Online) วันที่ 30 กค. 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. 8:30 – 9.00 ลงทะเบียน 9:00 – 12.00 การใช้งาน Microsoft Team 12:00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13:00 – 16.00 การออกแบบการเรียนรู้ในจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Active Learning Designing Online) 16:00 - 16.30 Reflection 16:30 ปิดประชุม

Training period: 30 Jul 2020 08:30 - 30 Jul 2020 04:30
Place: ห้อง บร.1-208 อาคารบรรยายรวม 1 ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต
Application period: 14 Jul 2020 03:14 - 29 Jul 2020 11:59

Confirming your registration

Are you sure to register "โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Team และ การออกแบบการเรียนรู้ในจัดการเรียนการสอนออนไลน์" course ?

Confirming to cancel your application

Are you sure to unregister "โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Team และ การออกแบบการเรียนรู้ในจัดการเรียนการสอนออนไลน์" course ?