โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและสื่อการสอน (LI)


Description

LI 004 Basic Online Course Design >>>ศึกษาแนวทางในการออกแบบรายวิชาออนไลน์ นำทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ มาพัฒนารายวิชา เข้าใจขั้นตอนและรายละเอียดในการออกแบบรายวิชาออนไลน์ ศึกษาขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้ครอบคลุมในทุกรูปแบบ การปรับปรุงเพื่อใช้ในการวัดประเมินผล ศึกษาบทบาทของผู้เรียนและผู้สอนให้เหมาะสม<<< LI 301 Basic Instructional Multimedia Design and Creation >>>สามารถจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน มีทักษะเบื้องต้นและสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ เข้าใจความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ มีความชำนาญและสามารถประยุกต์ระบบมัลติมีเดียกับสื่อการสอนได้ ศึกษาความสัมพันธ์ของสื่อการเรียนการสอนออนไลน์กับระบบมัลติมีเดีย สามารถจัดการข้อมูล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนได้<<< LI 203 Learning engagement through Gamification and Game-based Learning >>>เข้าใจแนวคิด วิธีการ และเทคนิคในการประยุกต์ใช้เกมการเรียนรู้และกลไกเกมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยงการประเมินและวัดผลในการออกแบบบทเรียนและรายวิชาบนฐานแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น (Gamification) ความสำคัญของการจัดกระบวนการสะท้อนการเรียนรู้ภายหลังจากการใช้เกมการเรียนรู้ (Game-based learning) ทดลองออกแบบแผนการสอนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นและเกมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและบริบทในชั้นเรียน<<<

Outcome

LI 004 Basic Online Course Design
1. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบรายวิชาออนไลน์
2. สามารถออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย
3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

LI 301 Basic Instructional Multimedia Design and Creation
1. มีความรู้ในการทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบมัลติมีเดียประเภทต่างๆ
2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในการสร้างสื่อการเรียนการสอนต่อไปได้

LI 203 Learning engagement through Gamification and Game-based Learning
1. มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เกมมิฟิเคชั่น (Gamification) และเกมการเรียนรู้ (Game-based learning)
2. มีความเข้าใจในวิธีการ เทคนิค และกระบวนการประยุกต์ใช้เกมการเรียนรู้และกลไกเกมในการจัดการเรียนการสอน
3. สามารถประยุกต์ใช้เกมการเรียนรู้และกลไกเกมในการออกแบบบทเรียน และ/หรือรายวิชาได้สอนได้อย่างเหมาะสม

Training period: 12 Nov 2019 08:30 - 12 Nov 2019 04:30
Place: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
Application period: 08 Oct 2019 02:13 - 08 Nov 2019 11:59

Confirming your registration

Are you sure to register "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและสื่อการสอน (LI)" course ?

Confirming to cancel your application

Are you sure to unregister "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและสื่อการสอน (LI)" course ?