SD109 [1-2019]: TU109 Innovation and Entrepreneurial mindset นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ


Description

การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อสังคม

Outcome

1. สามารถประเมินความเสี่ยงและสร้างโอกาสใหม่
2. สามารถคิดและวางแผนแบบผู้ประกอบการ รวมถึง การตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถนาทักษะไปสร้างคุณค่าร่วมเพื่อสังคม

Training period: 13 Jun 2019 01:00 - 13 Jun 2019 04:00
Place: ห้อง บร.1-207/208 อาคารบรรยายรวม 1 ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต
Application period: 17 May 2019 12:00 - 13 Jun 2019 01:30

Confirming your registration

Are you sure to register "SD109 [1-2019]: TU109 Innovation and Entrepreneurial mindset นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ" course ?

Confirming to cancel your application

Are you sure to unregister "SD109 [1-2019]: TU109 Innovation and Entrepreneurial mindset นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ" course ?